Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Koirahotelli Kultavahti Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2023. Viimeisin muutos 26.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Koirahotelli Kultavahti Oy
Y- tunnus: 3357185-4
Niemisjärventie 564,
71650 Hirvilahti
koirahotelli@kultavahti.fi
050 5432946

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mila Voutilainen, yrittäjä
koirahotelli@kultavahti.fi
050 5432946

3. Rekisterin nimi

Koirahotelli Kultavahti Oy:n asiakasrekisteri ja varausjärjestelmä

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön kanssa tehty sopimus koiran hoidosta, sekä hänen tekemänsä varaus koirahoitolaan. Asiakastietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään koiran hoidon ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoidon kannalta oleellisiin tarkoituksiin, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiviestintään.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteritietoihin kirjataan koiran omistajan/haltijan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, lähiosoite), varahenkilön/hakijan yhteystiedot sekä hoidettavan eläimen tiedot ja hoitosopimuksen hoitamiseen liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan asiakkaalta mm. puhelimitse, sähköpostitse, asiakastapaamisissa, www-sivuston kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista sekä muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojansa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan jakaa kirjanpidolliseen tarkoitukseen kolmannelle taholle ja osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Muuten tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisteritiedot suojataan tarvittavilla toimenpiteillä. Sopimukset henkilötietoineen talletetaan asianmukaisesti suojattuun arkistoon. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle siitä sähköpostiosoitteesta, joka löytyy asiakastietorekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai kirjepostitse. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä, sitä käytetään mm. sivujen kehittämiseen ja markkinointiin. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.